ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธวัช ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนายธนัช แววฉิมพลีสกุล รักษาการหัวหน้าสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมลงนามและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา กับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ร่วมกับ 4 องค์กร ได้แก่ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต พิพิธภัณฑ์ 129
          กลุ่มซิวไลย์ และกลุ่มไทยแรพทีวี โดย การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลการสร้างค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยตามบันทึกการลงนามความร่วมมือฉบับนี้จะมีการส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม และร่วมกันดำเนินงานในรูปแบบต่างๆให้เกิดประโยชน์และประยุกต์ใช้ในสังคม และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน THAILAND BIENNALE KHORAT 2020 ที่จะจัดขึ้น ณ จังหวัดนครราชสีมา ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้