วันนี้ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแจ้งผลการจัดงานประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การปรับปรุงรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา แบบ มภ.๒ ผ้าทอ ไท-ยวน พร้อมวีดิทัศน์
และการปรับปรุงรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา แบบ มภ.๒ ผ้าหางกระรอกโคราช พร้อมวีดิทัศน์ หลังจากนั้น ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความสนใจศูนย์รับบริจาคสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลราชธานีที่ประสบอุทกภัย และได้เยี่ยมชมเรือนโคราช ซึ่งเป็นแหล่เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย