#ตักบาตรวันพุธ
#ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
#วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒)

ในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

กำหนดการ
วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลา ๐๗.๐๙ น. พิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

#ขอความร่วมมือใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าใส่อาหารแห้งมาตักบาตร
#ลดการใช้ถุงพลาสติก

การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง
ทุกท่านที่เข้าร่วมพิธี จะได้รับหนังสือสวดมนต์พระราชทาน สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ท่านละ ๑ เล่ม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#ตักบาตรวันพุธ
#ลดขยะจากการใช้ถุงพลาสติก