วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีม คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ รศ.ดร ขวัญกมล ดอนขวา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักฯ ที่ผ่านมาในรอบปี ๒๕๖๒ อีกด้วย