วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.สิริกร กรมโพธิ์ หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย และคุณวารุณี คุ้มบัว หัวหน้ากลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย สำนักวิทยบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ ทีมงานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC หรือเนคเทค) เพื่อประชุมเกี่ยวกับร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Museum) และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Pool) พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ Museum Pool Portable Device เพื่อรองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น มิวเซียม พูล (Museum Pool) โดยเนื้อหาทั้งหมดเป็นเป็นหาของเรือนโคราช ภาษาไทย - อังกฤษ - จีน โดยมีบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ ที่ทาง NECTEC จะติดตั้งไว้บริการ ณ บริเวณเรือนโคราช ก่อนที่จะขยายไปยังพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในจุดอื่นๆต่อไป .
แอพพลิเคชั่น มิวเซียม พูล (Museum Pool) คือระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ แอปพลิเคชันเดียว สามารถเข้าได้ทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่าย และสามารถให้ข้อมูลด้วย ภาพ ข้อความ เสียง พร้อมทั้งวิดีโอ ของพิพิธภัณฑ์ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายดังกล่าว เพื่อพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Museum) และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Pool) เพื่อเป็นต้นแบบสนับสนุนการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป
ขอบคุณ ภาพและข้อมูลจาก นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา
สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NRRUKORATCULTURE&set=a.5053439831371531