คณะกรรมการผู้บริหาร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ประจำปี 2561-2563

 

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(วาระที่ 2)

  

 

 

 

 

 

อ.สุชาติ พิมพ์พันธ์

 

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ณัฏฐินี   ทองดี

 

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทางศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

  

 

 

 

ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย

 

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายวิจัยและวิชาการศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ดร.รชานนท์    ง่วนใจรัก

 

 

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหารและวางแผน

 

 

 

  

 

 

 

 

รายชื่อ

ตำแหน่ง

อ้างอิงคำสั่ง

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ/อีเมล

1

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

 

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 17/2560

081-4077299

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

นายสุชาติ  พิมพ์พันธ์

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 4609/2560

089-6266003

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการศิลปวัฒนธรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 4609/2560

088-5948795

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 4609/2560

095-6939651

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 4609/2560

081-5345099

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.