ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ด้านทิศใต้ของสิม พระธาตุองค์ใหญ่และพระธาตุองค์เล็ก วัดหน้าพระธาตุ

ชื่อแหล่ง

กู่สระพัง

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน ขอนขว้าง ตำบล เมืองปัก อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

สภาพปัจจุบันบริเวณสระพังแบ่งออกเป็น ๓ส่วน ส่วนที่เป็นที่นา บ่อปลา และพื้นที่ปลูกพืชสวน บริเวณเนินกู่นั้นเหลือซากหินอยู่ ไม่มากนักนัก ยังมีคันน้ำคูดินให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน มีการขุดสระเพิ่มเติมรอบเนินกู่ ๓สระ เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม บริเวณเนินกู่มีรั้วลวดหนามกั้นระหว่างเนินกู่กับคูน้ำคันดิน และยังมีต้นไม้ที่ปลูกเป็นแนวคล้ายกับทำเพื่อใช้แทนรั้ว และยังมีร่องรอยของลำเหมืองปรากฏให้เห็นอยู่
กู่สระพังนั้นเป็นซากศาสนสถานขอม ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะก่อสร้างขึ้นมาประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๖ซึ่งดูจากลักษณะการวางแผนซึ่งเหมือนกับปราสาทสระเพลงที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในปัจจุบันนี้ยังมีร่องรอยให้เห็นถึงบริเวณเนินดินซึ่งมีแท่นประติมากรรมหินทรายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมีเศษหินอยู่เกลื่อนบริเวณเนินดิน ส่วนบริเวณที่เป็นสระน้ำขนาดใหญ่นั้นกลายเป็นพื้นที่นา และมีการขุดสระน้ำเพิ่มเติม

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม