ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : แท่งหินทรายถ่ายภาพ

ชื่อแหล่ง

โนนหินตั้ง

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน มะค่า ตำบล สำโรง อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

โนนหินตั้ง เลขทะเบียนโบราณสถาน ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่ม ๕๓ ตอนที่ ๓๔ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๙ สำรวจและจัดทำผัง เมื่อพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ โนนหินตั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านมะค่า ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในบริเวณกลางทุ่งนา สภาพปัจจุบันเป็นแท่งหินทรายตั้งเป็นแผ่นเรียบ มีลักษณะการปักเป็นแผนผังรูปสี่เหลี่ยมเป็นคู่ ประมาณ ๖ คู่ ไม่พบลักษณะของเนินดินและหลักศิลารูปสี่เหลื่อมสลักอักษรขอมโบราณอยู่ทั้ง ๔ ด้าน และพบหินขนาดเล็ก ๑ ชิ้น เจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก จำนวน ๙ ช่องบนหินทราย ชาวบ้านเรียกว่า หินเมือง สันนิษฐานกันว่าเป็นแผ่นศิลาฤกษ์ และในปัจจุบันโนนหินตั้งมีสภาพเป็นทุ่งนาล้อมรอบ และพบหลักฐานทางโบราณคดีเพียงเล็กน้อย
จากที่ได้เก็บสำรวจข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแหล่งโบราณคดีจังหวัดนครราชสีมา ตามทะเบียนโบราณสถาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเล่ม ๑ โนนหินตั้ง พบว่า โนนหินตั้งมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากที่สภาพเดิมที่กรมศิลปากรได้เคยสำรวจไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ และกันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ทั้งนี้เนื่องหลักฐานทางโบราณคดีได้ถูกเคลื่อนย้ายจากแหล่งเดิม จึงทำให้ขาดหลักฐานทางโบราณคดีในการศึกษา ค้นคว้าและท่องเที่ยว

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม