ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ด้านทิศเหนือของกู่เกษมหรือปราสาทบึงคำ

ชื่อแหล่ง

กู่เกษมหรือปราสาทบึงคำ

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน คลองเตย ตำบล สะแกราช อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

กู่เกษมหรือปราสาทบึงคำ อยู่ในสภาพพังทลาย โดยทางกรมศิลปากรได้เข้ามาทำการใช้เครื่องช่วยค้ำยันบริเวณด้านใต้ของตัวปราสาทเพื่อป้องกันการพังทลายมากกว่าเดิม อีกทั้งบริเวณโดยรอบมีการปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะแก่การท่องเที่ยว
จากที่ได้เก็บสำรวจข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแหล่งโบราณคดีจังหวัดนครราชสีมา ตามทะเบียนโบราณสถาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเล่ม ๑ กู่เกษมหรือปราสาทบึงคำ พบว่า กู่เกษมหรือปราสาทบึงคำมีลักษณะที่พังทลายและไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่เคยมีอยู่ในบริเวณนี้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักฐานทางโบราณคดีถูกเคลื่อนย้ายไปยังที่อื่นรวม ถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติก็เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกู่เกษมหรือปราสาทบึงคำ

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม