ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : บริเวณโดยรอบปราสาทจำปาทอง

ชื่อแหล่ง

กู่ปราสาทจำปาทอง

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน คลองเตย ตำบล สะแกราช อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

ไม่หลงเหลือสภาพเป็นโบราณสถาน พบเพียงเศษอิฐบริเวณปราสาทจำปาทองเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการเป็นชิ้นส่วนโบราณวัตถุที่สันนิษฐานว่ามาจากบริเวณปราสาทจำปาทองไปเก็บรักษาไว้ที่วัดป่าศรีอุดมทรัพท์ (ซับบาก)
ปราสาทจำปาทองไม่มีสภาพเป็นโบราณสถานตามที่กรมศิลปากรได้เคยสำรวจไว้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ทั้งนี้เนื่องจากถูกรถแทรกเตอร์ไถ่ทำลายจนหมดสิ้น จึงไม่เหมาะสมสำหรับการบูรณะให้มีสภาพที่สมบูรณ์ดังเดิม อีกทั้งไม่สามารถเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม