ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ด้านทิศตะวันออกของปราสาทหินนาแค

ชื่อแหล่ง

ปราสาทหินนาแค

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน นาแค ตำบล เมืองปักอำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

สภาพปัจจุบันปราสาทหินนาแคพังทลายมาจึงไม่สามารถศึกษาร่องรอยต่าง ๆ อย่างชัดเจนได้และบริเวณรอบๆปราสาทได้กลายเป็นที่นาของคนในชุมชน
ปราสาทหินนาแค เป็นโบราณสถานในศาสนาฮินดูก่อด้วยหินทรายและศิลาแลง ประกอบด้วยปราสาท ๓หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีบรรณลัย ๑หลัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงก่อด้วยหินทราย มีประตูซุ้มทางเข้าด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ซึ่งสันนิฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ ซึ่งในปัจจุบันนี้ปราสาทหินนาแคพังทลายมาจึงไม่สามารถศึกษาร่องรอยต่างๆอย่างชัดเจนได้และบริเวณรอบ ๆ ปราสาทได้กลายเป็นที่นาของคนในชุมชนและบริเวณก่อนเข้าไปปราสาทมีการขุดทำเป็นทางผ่านน้ำเพื่อใช้ในการทำนาในบริเวณรอบ ๆ ปราสาท ซึ่งชาวบ้านไม่ได้ให้ความสำคัญ เพราะพื้นที่บริเวณนั้นไม่สามารถเข้าไปทำมาหากินได้ เพราะเป็นพื้นที่ของกรมศิลปากร

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม