ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ :

ชื่อแหล่ง

ปราสาทหนองหอย

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน โนนเหลื่อม ตำบล อุดมทรัพย์อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

ปราสาทหนองหอย ตั้งอยู่ที่บ้านโนนเหลื่อม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในบริเวณไร่มันสำปะหลังของชาวบ้าน ห่างจากถนนหมายเลข ๓๐๔ ประมาณ ๔ กิโลเมตร ตัวปราสาทสร้างด้วยศิลาแลง ลักษณะเดิมไม่สูงมาก เป็นปรางค์ขนาดเล็ก ฐานกว้างราว ๘ เมตร สูงราว ๖ เมตร ไม่ปรากฏลวดลายใด ๆ ให้เห็น
จากที่ได้เก็บสำรวจข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแหล่งโบราณคดีจังหวัดนครราชสีมา ตามทะเบียนโบราณสถาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเล่ม ๑ ปราสาทหนองหอย พบว่า ปราสาทหนองหอนมีลักษณะหักพังทลายเหลือเพียงฐาน ซึ่งเป็นสภาพเดิมที่กรมศิลปากรได้เคยสำรวจไว้เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ปัจจุบันสภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยสำรวจ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นปราสาทขนาดเล็ก ไม่เหมาะสมสำหรับการบูรณะให้มีสภาพที่สมบูรณ์ดังเดิม อีกทั้งไม่สามารถเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า หรือแหลางท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม