ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปรางค์บ้านปรางค์

ชื่อแหล่ง

ปรางค์บ้านปรางค์ หรือปรางค์สระน้อย

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน ปรางค์ ตำบล นกออกอำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

ปรางค์บ้านปรางค์ (ปราสาทสระน้อย) ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นโบราณสถานก่อด้วยหินทราย หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีลักษณะเป็นกองหินทรายขนาดใหญ่ริมถนนทางเข้าหมู่บ้าง ภายในปรางค์มีการกรุด้วยศิลาแลง ปัจจุบันอยู่ในสภาพพังทลาย
จากที่ได้เก็บสำรวจข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแหล่งโบราณคดีจังหวัดนครราชสีมา ตามทะเบียนโบราณสถาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเล่ม ๑ ปรางค์บ้านปรางค์ (ปราสาทสระน้อย) พบว่า ปรางค์บ้านปรางค์ (ปราสาทสระน้อย) มีลักษณะที่พังทลาย ทั้งนี้เนื่องจากหินในบริเวณนี้ถูกเคลื่อนย้ายไปยังที่อื่น

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม