ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ปรางค์ (ศิลาแลง) วัดหนองชุมแสง

ชื่อแหล่ง

ปรางค์ (ศิลาแลง) วัดหนองชุมแสง (วัดพระเจ้าคอหัก)

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน หนองชุมแสง ตำบล ตูมอำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

ปรางค์ (ศิลาแลง) วัดหนองชุมแสง หรือวัดพระเจ้าคอหัก มีลักษณะของการนำศิลาแลงมาก่อเรียงให้มีลักษณะเป็นฐาน ซึ่งทางด้านทิศตะวันออกมีการนำศิลาแลงก่อเรียงเป็นบันไดทางขึ้น และด้านข้างพบชิ้นส่วนหินทราย ปัจจุบันวัดใช้เป็นลานประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมของทางวัด แต่ไม่ได้รับความสนใจในฐานะแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งโบราณคดี
ปรางค์ (ศิลาแลง) วัดหนองชุมแสงหรือวัดพระเจ้าคอหักนั้น หลงเหลือเพียงฐานปรางค์ที่มีการนำศิลาแลงมาวางเรียงต่อกันอย่างเป็นระเบียบ สันนิษฐานว่าผู้สร้างต้องการสร้างปรางค์ทั้งหมด ๓องค์ด้วยกันเนื่องจากมีบันไดทางขึ้นซึ่งตั้งหันหน้าไปทางทิศใต้ทั้งหมด ๓บันได โดยมีจำนวนขั้น ๔ขั้นทุกบันได ในปัจจุบันฐานปรางค์อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เนื่องจากปรางค์ (ศิลาแลง) นี้ไม่ได้มีความสำคัญกับชาวบ้านประกอบกับเป็นพื้นที่ของกรมศิลปากรจึงไม่มีชาวบ้านคนใดเข้ามาประกอบกิจกรรม มีเพียงทางวัดที่เป็นผู้ดูแลรักษาสภาพและความสะอาดของปรางค์เท่านั้น

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม