ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ภาพด้านของปราสาทหินเมืองเก่า

ชื่อแหล่ง

ปราสาทหินเมืองเก่า

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน เมืองเก่า ตำบล โคราชอำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

ปราสาทเมืองเก่า ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวัดเมืองเก่า ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการบูรณะโดยมีการนำศิลาแลงที่เป็นชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมมาบูรณะและก่อเรียงขึ้นเป็นปราสาทประธาน บรรณาลัย และกำแพงแก้ว ให้อยู่ในสภาพที่เกือบจะสมบูรณ์ส่วนบารายก็ยังคงรักษาสภาพให้มีความสมบูรณ์ได้ดังเดิม
สำหรับปราสาทหินเมืองเก่านั้น ถือว่ามีความสำคัญต่อการศึกษาหาความรู้ของคนในชุมชน ทำให้เศรษฐกิจภายในชุมชนนั้นดีขึ้น ทุกคนให้ความสนใจในการศึกษา หาความรู้เพื่อต้องการทราบความเป็นมา และยังเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในละแวกนั้นมาโดย ตลอดทำให้เกิดความเชื่องทางด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าปราสาทหินนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด ก็ยังมีการทำนุบำรุงรักษามาโดยตลอด ของชาวบ้านและเจ้าอาวาสวัด ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวบ้านก็จะมาทำบุญตักบาตร และมาอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับในบริเวณนี้เป็นประจำ สภาพแวดล้อมโดยรอบค่อนข้างดี มีการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีโดยการตัดหญ้าไม่ให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดการรกร้าง อีกทั้งยังมีการซ่อมแซมบูรณะให้สภาพปราสาทหินดังกล่าวให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้นเป็นลำดับไป ดังนั้นทุกคนควรจะให้ความสำคัญแก่สมบัติของชาติเหล่านี้โดยการช่วยการรักษา สืบๆต่อกันไป เพื่อวันข้างหน้าลูกหลานของเราที่เกิดขึ้นทีหลังจะได้ศึกษาความเป็นมาของบรรพบุรุษได้ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความรักและนับถือสิ่งเหล่านี้ด้วย

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม