ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ปราสาทโนนกู่ด้านหลัง

ชื่อแหล่ง

ปราสาทหินโนนกู่

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน กกกอก ตำบล โคราชอำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อหมู่บ้านเปลี่ยนจากบ้านกุดหิน เป็น บ้านกกกอก

ปราสาทโนนกู่แห่งนี้ในปัจจุบันนั้นเป็นโบราณสถานที่มีขนาดเล็ก อยู่ในสภาพพังทลาย แต่มีการบูรณะให้มีสภาพคงทน ด้านหน้าทางทิศตะวันออกมีร่องรอยของฐานซุ้มประตูทางเข้าหรือโคปุระชั้นนอก ส่วนซุ้มประตูทางเข้าหรือโคปุระชั้นในเชื่อมกำแพงแก้วที่ก่อเรียงด้วยอิฐเข้าหากัน ปราสาทประธานมีลักษณะสูงชะลูด ก่อสร้างด้วยหินทรายขนาดใหญ่
ปราสาทโนนกู่ แห่งนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อการศึกษาหาข้อมูลจากการศึกษาหลายๆแขนงและยังเป็นโบราณสถานที่ศิลปะงดงามตามข้อสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดูไศวนิกาย และจากรูปแบบสถาปัตยกรรมและโบราณวัตถุต่างๆ นำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่าปราสาทโนนกู่สร้างขึ้นตามแบบศิลปะเกาะแกร์ในศิลปะเขมรเช่นเดียวกับปราสาทเมืองแขก มีอายุอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๕ หรือราว พ.ศ.๑๔๔๐-๑๔๙๐ กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะและนำโบราณวัตถุที่สำคัญแล้วนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย อีกทั้งยังมีการปรับสภาพพื้นที่โดยรอบให้เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม