ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : บริเวณพื้นที่รอบปราสาทบ้านบุใหญ่

ชื่อแหล่ง

ปราสาทบ้านบุใหญ่ หรือปรางค์ศิลาแลง

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน บ้านบุใหญ่ ตำบล สูงเนินอำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

ปราสาทบ้านบุใหญ่ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณหลังโรงเรียนบ้านบุใหญ่ ซึ่งอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ ๑๐๐ เมตร โบราณสถานแห่งนี้คงสภาพเป็นกองหิน จำพวกหินศิลาแลงและหินทรายกระจัดกระจายอยู่แสดงให้เห็นถึงการไม่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงให้มีสภาพดีเท่าที่ควร และบริเวณโดยรอบโบราณสถานแห่งนี้ มีสนามเปตองของโรงเรียนอยู่บริเวณใกล้ๆ และมีต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นขึ้นอยู่แล้วยังมีการนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่บริเวณด้านข้างของโบราณสถาน ทำให้โบราณสถานแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนในชุมชนมีการมาสักการะ บูชากราบไหว้ขอพร ขอโชคลาภ แสดงให้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้ยังคงมีอิทธิพลต่อคนในชุมชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน แม้โบราณสถานแห่งนี้จะถูกผสมผสานระหว่างศาสนาฮินดูในอดีตและพุทธศาสนาในปัจจุบันก็ตาม
ปราสาทบ้านบุใหญ่ ตั้งอยู่ที่ด้านหลังโรงเรียนบ้านบุใหญ่ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนคราชสีมา แหล่งโบราณสถานแห่งนี้สันนิฐานว่าเป็นปรางขอมที่สร้างด้วยหินทรายและศิลาแลง อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ ตั้งแต่มีการสำรวจขุดค้นในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๐ สภาพโบราณสถานแห่งนี้ พบว่ามีกองหินทรายและหินศิลากระจัดกระจายอยู่ในบริเวณดังกล่าวและแนวฐานจมอยู่ใต้กองหินจนไม่อาจสังเกตแนวได้ ปัจจุบันพบว่าโบราณสถานดังกล่าวก็ยังคงมีกองหินจำพวกศิลาแลงและหินทรายซึ่งเป็นชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ อีกทั้งยังมีการนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อให้คนในชุมชนได้มาสักการบูชาและยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม