ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ซากหินทรายและอิฐ

ชื่อแหล่ง

กี่ (ปราสาทหินสระเพลง)

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน สระเพลง ตำบล สูงเนินอำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

ปัจจุบันกี่หรือปราสาทสระเพลง ถูกรื้อทำลายและการดูแลรักษาจึงมีสภาพทรุดโทรมมาก เหลือเพียงเศษหินทรายและอิฐซึ่งเป็นชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย อีกทั้งยังไม่สามารถจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงไม่พบว่ามีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่ประการใด
กี่หรือปราสาทหินสระเพลงเป็นปรางค์เดี่ยว มีประตูและมุข ๔ ด้าน กว้าง ๘เมตร ยาว ๑๕เมตร มีคู ๓ ด้าน คือด้านเหนือ -ใต้ และตะวันตก ทางด้านหน้าเป็นแนวถนนยาว๘๐เมตร กว้าง๓๐เมตร ตรงไปยังสระสี่เหลี่ยมเรียกว่า “สระเพลง” กว้างยาว ๑๐๐ เมตร ปัจจุบันกี่หรือปราสาทสระเพลง ไม่มีความเป็นโบราณสถานหลงเหลืออยู่แล้วโดยถูกรื้อทำรายหมดแล้วมีสภาพเป็นเนินอยู่ในไร่ ห่างจากถนนทางเข้าหมู่บ้าน ประมาณ ๘๐๐เมตร เหลือเป็นเศษหินทรายและอิฐหลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย ซึ้งไม่ทราบได้ว่าส่วนที่หลงเหลืออยู่เป็นส่วนใดของโบราณสถาน และในปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ที่กำลังมีการปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบริเวณนี้เป็นแค่เนินดินมีต้นไม่แล้วซากโบราณสถาน เพียงเล็กน้อยต่อมาชาวบ้านได้มาทำเกษตรกรรมในบริเวณใกล้เคียงจึงทำให้ขนาดเนินดินมีพื้นที่น้อยลง อีกทั้งเศษชิ้นส่วนโบราณสถานหายและลดจำนวนลงไปมาก

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม