ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ด้านหน้าขององค์พระนอน

ชื่อแหล่ง

พระนอนในวัดธรรมจักรเสมาราม

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน คลองขวาง ตำบล เสมาอำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

พระพุทธไสยาสน์ศิลา ประดิษฐานอยู่ภายในวัดธรรมจักรเสมาราม ได้รับการขุดแต่งและบูรณะให้มีสภาพสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีการสร้างอาคารขนาดใหญ่คลุมพระพุทธไสยาสน์ศิลาและแนวของฐานรากอาคารโบราณสถานเดิมไว้ นอกจากนี้ยังมีการปรับสภาพพื้นที่โดยรอบให้เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกด้วย
พระนอนวัดธรรมจักรเสมาราม หรือพระพุทธไสยาสน์ศิลา ประดิษฐานอยู่ภายในวัดธรรมจักรเสมาราม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระพุทธไสยาสน์ศิลาขนาดใหญ่ ยาวประมาณ ๑๑.๗๐ เมตร พระบาทยาวประมาณ ๑.๕๐ เมตร ศิลปะสมัยทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ พระพุทธไสยาสน์ศิลา วัดธรรมจักรเสมาราม เป็นพระพุทธไสยาสน์สมัยทวารวดีที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จากหลักฐานที่มีการขุดค้นพบ คือ ธรรมจักรศิลา ที่พบเพียงวงเดียวในภายตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ค้นพบบริเวณใกล้กับเศียรของพระพุทธไสยาสน์ศิลาองค์นี้ พระพุทธไสยาสน์ศิลา วัดธรรมจักรเสมาราม นับว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวจังหวัดนครราชสีมา และยังเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยเปิดให้ผู้คนเข้าไปสักการบูชา ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของวัดธรรมจักรเสมาราม

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม