ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ภาพบริเวณภายในโบสถ์ที่หลังคามีสภาพผุพัง ตัวองค์พระและแท่นยังสมบูรณ์อยู่

ชื่อแหล่ง

โบสถ์ระหว่างบ้านนากลางและบ้านนาใหญ่

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน นาใหญ่ ตำบล นากลาง อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

ตัวโบสถ์ทรุดโทรมไปจากเดิมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเสาของตัวโบสถ์ ไม้คานสังกะสี ซึ่งไม่มีการซ่อมแซมหรือการบูรณะ ใบเสมาที่ปักอยู่เหลือเพียง ๕ หลัก ส่วนใบเสมาที่เหลือล้มลงถูกพิงไว้ตามเสาของโบสถ์ นอกจากนี้ยังไม่พบสภาพของเนินดินซึ่งเป็นที่ตั้งของปรางค์ พื้นที่โดยรอบการปรับสภาพพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมสำหรับการสักการบูชาองค์พระประธานที่ปัจจุบันยังมีสภาพสมบูรณ์
โบสถ์ระหว่างบ้านนาใหญ่และบ้านนากลาง ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น วัดสันติบ้านนาใหญ่ การค้นพบในครั้งแรกเป็นการพบปรางค์ที่ก่อด้วยอิฐและมีพระพุทธรูปอยู่ภายใน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ไม่พบปรางค์แล้ว แต่มีสภาพเป็นเนินดินที่มีซากเศษอิฐอยู่แทน ชาวบ้านจึงได้มีการสร้างโบสถ์แบบเปิดโล่งมุงหลังคาด้วยสังกะสี และก่อแท่นอิฐประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระประธานอยู่ตรงกลางโบสถ์บริเวณที่เคยเป็นปรางค์ พบใบเสมาหินประจำหลักเป็นรูปดอกจันทน์ปักเขตอยู่ ตัวโบสถ์ทรุดโทรมไปจากเดิมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น เสาของตัวโบสถ์ ไม้คานสังกะสี ซึ่งไม่มีการซ่อมแซมหรือการบูรณะ ใบเสมาที่ปักอยู่เหลือเพียง ๕ หลัก ส่วนใบเสมาที่เหลือล้มลงถูกพิงไว้ตามเสาของโบสถ์ นอกจากนี้ยังไม่พบสภาพของเนินดินซึ่งเป็นที่ตั้งของปรางค์ พื้นที่โดยรอบการปรับสภาพพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมสำหรับการสักการบูชาองค์พระประธานที่ปัจจุบันยังมีสภาพสมบูรณ์

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม