ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ภาพบริเวณโดยรอบ

ชื่อแหล่ง

โบสถ์บ้านห้วยวัด หรือ วัดจำปาใหม่

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน ห้วยวัด ตำบล หนองตะใคร้อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

ปัจจุบันโบราณสถานแห่งนี้มีสภาพทรุดโทรม ไม่หลงเหลือสภาพเป็นโบราณสถาน พบเพียงเศษหินบริเวณโดยรอบเท่านั้น บริเวณโดยรอบเป็นป่ารกร้างและไร่สำหรับปลูกมันสำปะหลัง บริเวณโบราณสถานเดิมพบเป็นเนินดินที่มีหินทั้งขนาดเล็กและใหญ่สลับกัน มีแท่นประดิษฐานรูปเคารพ นอกจากนี้ยังพบสระน้ำเก่า จำนวน ๓ สระ ที่ปัจจุบันแห้งขอดจนสามารถมองเห็นก้นสระที่พบว่ามีหินทรายเป็นจำนวนมาก
โบสถ์บ้านห้วยวัดหรือวัดจำปาใหม่ แต่เดิมเป็นโบราณสถานที่มีลักษณะเป็นปรางค์ขอมก่อด้วยอิฐและหินทรายในปรางค์มีพระพุทธรูปศิลา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ มีการสำรวจอีกครั้งและพบว่าปรางค์ของนั้นได้หายไปพบเพียงซากหินทรายกองอยู่ทั่วบริเวณ และได้มีการพบแท่นประดิษฐานรูปเคารพ ๒-๓ แท่นตั้งอยู่ มีสระน้ำที่ถูกพบทั้งสระน้ำเก่าและใหม่รวม ๓ สระ จนถึงปัจจุบันในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่าแท่นประดิษฐานรูปเคารพเหลือเพียงแท่นเดียวเท่านั้น ซากกองโบราณสถานได้หายไปพบเพียงหินทรายที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ และสระน้ำทั้ง ๓ สระแห้งขอด จนสามารถมองเห็นสภาพใต้สระได้ ปัจจุบันสภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยสำรวจ ทั้งนี้เนื่องจากมีสภาพถูกทิ้งร้างและทรุดโทรมลงอย่างมาก ไม่หลงเหลือสภาพเป็นโบราณสถาน จึงไม่เหมาะสมสำหรับการบูรณะให้มีสภาพที่สมบูรณ์ดังเดิม อีกทั้งไม่สามารถเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า หรือแหลางท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม