ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : บันไดทางขึ้น – ลง ด้านทิศตะวันออก อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแหล่ง

ท่านางสระผม

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน - ตำบล ในเมืองอำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา
การบูรณะและขุดแต่ง หน่วยศิลปากรที่ ๖ พิมาย เคยทำการขุดแต่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ พบเศียรพระพุทธรูปหินทราย

ปัจจุบันท่านางสระผม สูงจากระดับน้ำขึ้นมามาก ซึ่งคงจะเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของลำน้ำที่ตื้นเขินขึ้น มีลักษณะเป็นฐานอาคารสร้างด้วยศิลาแลงก่อขึ้นเป็นผังรูปกากบาท ฐานก่อสูงขึ้นมาเป็นชั้น ๆตามความลาดเอียงของพื้นที่ มีบันไดให้ขึ้นลงได้ ๓ ด้าน คือ ด้านริมน้ำ และด้านข้าง ๒ ด้าน ส่วนอีกด้านต่อกับถนนซึ่งถมสูงได้ระดับกันจึงไม่มีบันได
ท่านางสระผมมีลักษณะเป็นฐานอาคารสร้างด้วยศิลาแลงก่อขึ้นเป็นผังรูปกากบาท ฐานก่อสูงขึ้นมาเป็นชั้น ๆ ตามความลาดเอียงของพื้นที่ มีบันไดให้ขึ้นลงได้ ๓ ด้าน พลับพลาท่าน้ำ หรือท่านางสระผมนี้ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ปัจจุบันท่านางสระผมสูงจากระดับน้ำขึ้นมามาก และหลุมเสาที่เคยปรากฏในปัจจุบันไม่เหลือร่องรอยของหลุมเสาแล้ว

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม