ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : กุฏิฤๅษีน้อย

ชื่อแหล่ง

กุฏิฤๅษีน้อย

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน - ตำบล ในเมืองอำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

เป็นปราสาทขนาดเล็กนอกเขตกำแพงเมืองด้านทิศใต้ ระหว่างกำแพงเมืองกับท่านางสระผมโดยอยู่ห่างจากถนนเข้าสู่ประตูกำแพงเมืองเล็กน้อย มีชื่อพื้นเมืองเรียกว่า กุฏิฤษี ประกอบด้วยองค์ปราสาทฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยหินทรายสีแดง ตั้งอยู่ภายในวงล้อมของกำแพงแก้วซึ่งก่อด้วยศิลาแลง ที่มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีอาคารขนาดเล็กเรียกว่า บรรณาลัย นอกกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระน้ำขนาดเล็กกรุด้วยศิลาแลงซึ่งปัจจุบันสระน้ำแห่งนี้ตื้นเขิน
ปัจจุบันกุฏิฤๅษีมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก ตัวฐานอาคารยังคงสภาพเดิม แนวกำแพงเดิมยังปรากฏให้เห็น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้คือ บริเวณขอบสระที่เคยปรากฏดินพูนอยู่โดยรอบในปัจจุบันไม่ปรากฏเห็นอยู่แล้ว สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอาจจะมาจากสภาพภูมิอากาศรวมทั้งโบราณสถานแห่งนี้มีขนาดเล็กและอยู่ไกลจากตัวปราสาทหินพิมายจึงขาดการอนุรักษ์ดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม