ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ด้านทิศใต้ของปรางค์บ้านปรางค์

ชื่อแหล่ง

ปรางค์บ้านปรางค์

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน ปรางค์ ตำบล พลับพลา อำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

โบราณสถานปรางค์บ้านปรางค์มีลักษณะเป็นเนินดิน ที่มีซากชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมเขมรกระจายอยู่ทั่วเนินดิน มีทั้งหินทราย หินแลง และอิฐ หินทรายบางชิ้น ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมบางชิ้นมีการสลักลวดลาย แต่เนื่องจากมีสภาพพังทลายจึงไม่สามารถศึกษาร่องรอยต่าง ๆ อย่างชัดเจน พื้นที่ส่วนกลางของเนินดินถูกบุกรุกทำลายจากการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ ทางด้านทิศตะวันออกมีการตัดถนนผ่านเข้าหมู่บ้าน ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกมีการถากถางและปรับพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกและสร้างที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ร่องรอยของคูน้ำที่ล้อมรอบโบราณสถาน ก็มีสภาพตื้นเขินและบางส่วนก็ถูกนำดินมาถมปรับจนไม่เหลือร่องรอย
โบราณสถานปรางค์บ้านปรางค์มีลักษณะเป็นเนินดิน ที่มีซากชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมเขมรกระจายอยู่ทั่วเนินดิน มีทั้งหินทราย หินแลง และอิฐ หินทรายบางชิ้น ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมบางชิ้นมีการสลักลวดลาย แต่เนื่องจากมีสภาพพังทลายจึงไม่สามารถศึกษาร่องรอยต่าง ๆ อย่างชัดเจน พื้นที่ส่วนกลางของเนินดินถูกบุกรุกทำลายจากการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ ทางด้านทิศตะวันออกมีการตัดถนนผ่านเข้าหมู่บ้าน ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกมีการถากถางและปรับพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกและสร้างที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ร่องรอยของคูน้ำที่ล้อมรอบโบราณสถาน ก็มีสภาพตื้นเขินและบางส่วนก็ถูกนำดินมาถมปรับจนไม่เหลือร่องรอยกลายเป็นที่อยู่อาศัยและถนนหมดแล้ว

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม