ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ปราสาทประธาน ปราสาทบ้านปราสาท ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแหล่ง

ปราสาทบ้านปราสาท

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


ชื่อหมู่บ้าน บ้านปราสาท ตำบล เมืองปราสาทอำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา
ปัจจุบันเปลี่ยนจากชื่อตำบลจันอัด เป็น ตำบลเมืองปราสาท

ปราสาทบ้านปราสาท ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านปราสาท ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาเป็นศาสนสถานในคติพุทธศาสนายมหายาน ประเภทอโรคยาศาล ปราสาทมีสภาพไม่สมบูรณ์ตัวปราสาทประกอบด้วย ปราสาทประธานเหลือเพียงฐาน ๑ หลัง สร้างด้วยศิลาแลง ชาลาดำเนิน ๑ แห่ง สร้างด้วยศิลาแลง บรรณาลัย ๑ หลัง โคปุระ ๑ หลัง มีซากวัตถุโบราณกองอยู่บริเวณข้าง ๆตัวปราสาท และมีกำแพงแก้วโดยรอบ ตัวปราสาทประธานสร้างด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง ส่วนสถาปัตยกรรมอื่นๆ สร้างด้วยศิลาแลงและหินทรายมีป้ายบอกประวัติความเป็นมาของปราสาทบ้านปราสาทอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันปราสาทบ้านปราสาทมีความสำคัญคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชน และบริเวณลานข้างปราสาทมีการตั้งศาลตาปู่ประจำหมู่บ้าน ชาวบ้านเรียกว่า ตาปู่เจ้าปรางค์ โดยชาวบ้านจะมีการบวงสรวงเป็นประจำทุกปีในทุกเดือนพฤษภาคม
ปราสาทบ้านปราสาท เป็นศาสนสถานประจำโรงพยาบาลที่เรียกว่า “อโรคยาศาล” ในคติพุทธศาสนามหายาน สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งอาณาจักรเขมร ประกอบด้วยปราสาทประธานทรงสี่เหลี่ยม ด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกมีชาลาดำเนินรูปกากบาท มีวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน โคปุระทางเข้าด้านตะวันออกของปราสาทประธานมีกำแพงแก้วล้อมรอบ นอกกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นบารายสร้างด้วยศิลาแลง ก้นสระมีแท่นน้ำมนต์เจาะรูตรงกลางให้น้ำใต้ดินไหลออกมา โบราณวัตถุที่ค้นพบได้แก่ ชิ้นส่วนพระเศียร พระหัตถ์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นรูปเคารพในพุทธศาสนาคติความเชื่อมหายาน ศิลปะเขมรแบบบายนพร้อมทั้งชิ้นส่วนของประติมากรรมรูปเคารพ เช่น พระหัตถ์ถือดอกบัว พระหัตถ์ถือคัมภีร์ และพระบาทประติมากรรมรูปเคารพยืนบนแท่น ทั้งหมดสลักจากหินทราย ปัจจุบันปราสาทบ้านปราสาทได้รับการขุดแต่งและบูรณะเป็นอย่างดี จึงเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังมีการดูแลสภาพแวดล้อมอยู่สม่ำเสมอ

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม