ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ด้านทิศตะวันตกของกู่บ้านบ่อ

ชื่อแหล่ง

กู่บ้านบ่อ

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน - ตำบล ชุมพวงอำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

กู่บ้านบ่อหรือในปัจจุบันเรียกว่าโนนบ้านบ่อ มีสภาพพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาดใหญ่ มีคูขันดินขนาดใหญ่เป็นทางเดินบริเวณตรงกลางของพื้นที่มีลักษณะเป็นบ่ขนาดใหญ่ที่ตื้นเขิน ที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณพื้นที่ทั้งหมด ด้านหลังเป็นกลุ่มของก้อนศิลาแลงที่กระจัดกระจายทั่วพื้นที่บริเวณกลุ่มก้อนศิลาแลงมีหลุมขนาดเล็กบริเวณตรงกลางของพื้นที่ตรงนั้น และมีจอมปลวกขึ้นหลายรัง พื้นที่บริเวณนั้นถูกจัดเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่ทำเกษตรกรรม
โบราณสถานกู่บ้านบ่อ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงชื่อมาเป็น โนนบ้านบ่อ และเปลี่ยนเขตพื้นที่การปกครองมาเป็นตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง ซึ่งในปัจจุบันบริเวณนั้นแทบจะไม่เหลือร่องรอยของโบราณสถาน พบเพียงก้อนศิลาแลงกระจัดกระจายทั่วบริเวณ ไม่พบเนินดินรูปสี่เหลี่ยมและคูน้ำคันดิน เนื่องจากถูกบุกรุกพื้นที่ทำเกษตรกรรมและที่พักสงฆ์ ซึงปัจจุบันที่พักสงฆ์ถูกทิ้งร้างและทำการ รื้อถอนไปบ้างส่วนแล้ว บริเวณทางเข้าและพื้นที่โดยรอบถูกปกคลุมด้วยต้นไม้จำนวนมาก ในพื้นมีการตั้งศาลอยู่จำนวนหลายหลัง เมื่อหน้าฝนน้ำจะท่วมเต็มบริเวณตอนกลางของพื้นที่จะกลายเป็นบ่อน้ำ โดยพื้นที่ในปัจจุบันเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของตำบลชุมพวง พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีการขุดบ่อน้ำด้านข้าง

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม