ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : อาคารคลุมแท่งหิน (หินช้าง) กู่ศิลา

ชื่อแหล่ง

กู่ศิลา

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน โคกหินช้าง ตำบล สาหร่ายอำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

ปัจจุบันโบราณสถานแห่งนี้ อยู่ในเขตพื้นที่วัดป่าโคกหินช้าง พบซากโบราณสถานเป็นก้อนหินทรายจำนวน ๓ ก้อน อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน มีการตั้งศาลและสร้างหลังคาคลอบไว้
แหล่งโบราณสถานกู่ศิลา ปัจจุบันโบราณสถานแห่งนี้ อยู่ในเขตพื้นที่วัดป่าโคกหินช้าง พบซากโบราณสถานเป็นก้อนหินทรายจำนวน ๓ ก้อน อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน มีการตั้งศาลและสร้างหลังคาคลอบไว้ ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าชาวบ้านมีความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาหินทราย โดยหินทรายก้อนแรกที่พบถูกขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากร ภายหลังมีการตั้งวัดอยู่ในพื้นที่โบราณสถานแห่งนี้ และมีหลักฐานการมาสักการบูชาหินทรายของชาวบ้านตามความเชื่อที่สืบต่อกันมายาวนานคือ การตั้งศาลที่ชื่อว่า “ศาลเจ้าพ่อหินช้าง”

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม