ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ด้านทิศใต้ของปราสาทประธาน ปรางค์บ้านสีดา

ชื่อแหล่ง

ปรางค์บ้านสีดา

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน สีดา ตำบล สีดา อำเภอ สีดา จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

ปรางค์บ้านสีดา ตัวปรางค์ก่อด้านสิลาแลงปัจจุบัน ฐานด้วยหน้าของปรางค์ถูกทำลายจนหมดทางวัดได้ทำฐานใหม่มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลม ซึ่งแต่เดิมจะลักษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมด้านหน้าของปรางค์ก็ได้สร้างอาคารเก็บวัตถุโบราณมีกรงเหล็กกั้นไว้ บนฐานที่ดัดแปลงใหม่หน้าปรางค์ ทางวัดได้สร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ๒ องค์ ด้านทิศเหนือเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ด้านทิศใต้เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิและมีใบเสมา ๒ ใบ บริเวณทางเดินหน้าปรางค์ทางวัดได้ลาดปูน กำแพงแก้วที่ล้อมตัวปรางค์มีสภาพที่ทรุดโทรมมีการจัดเรียงใหม่จนไม่เหลือสภาพเดิมมีการสร้าประตูทางเข้าปรางค์อีก ๒ ประตู รวมเป็น ๓ ประตูแต่เดิมมี ๒ ประตู ข้างๆ กำแพงแก้วที่อยู่บริเวณประตูหน้าได้มีการสร้างศาลาเก็บพระพุทธรูปประตูด้านหน้ามีเสมารูปนางสีดา ซึ่งแต่เดิมไม่มี ฐานด้านหลังของปรางค์ที่แต่เดิมใน พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ยังเหลือร่องรอยแล้วทางวัดได้ซ่อมแซมด้วยอิฐมอญสีแดงหม่น ทับหลังที่อยู่ด้นหลังของปรางค์เดิมพบเป็นภาพลวดลายนางรำ แต่ในปัจจุบันได้ลบหมดแล้ว สระน้ำก็ได้ขุดลอกขอบสระที่เคยมีศิลาแลงเรียงอยู่ตามขอบสระก็หายไป
เป็นพระปรางค์เก่าแบบเขมร หรือ ขอม ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ ๑๐ กิโลเมตร โดยตัวปรางค์นั้นอยู่ในลักษณะค่อนข้างเอียงทำให้เสี่ยงต่อการพังลงมา ปัจจุบันวัดปรางค์ทองใช้เป็นที่ศึกษาความรู้องชุมชนและโรงเรียนเพื่อใช้เป็นสถานศึกษาศิลปะแบบเขมร และบริเวณโดยรอบขององค์ปรางค์ได้มีการปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้มีความสวยงามและสะดวกแก่การศึกษา โบราณสถานแห่งนี้จึงควรที่จะอนุรักษ์ไว้เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของศิลปะเขมรที่อยู่ในชุมชนของตนเองและเห็นคุณค่าของการศึกษาศิลปะแบบเขมรในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม