ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ด้านทิศใต้ของกู่บ้านกู่หรือปรางค์บ้านกู่

ชื่อแหล่ง

กู่บ้านกู่ (ปรางค์บ้านกู่)

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน กู่ ตำบล ดอนตะหนิน อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

กู่บ้านกู่หรือปรางค์บ้านกู่ ตั้งอยู่ภายในวัดกู่สามัคคี ปรางค์เป็นรูปแบบศิลปะเขมร ตัวปรางค์ก่อด้วยอิฐ มีซุ้มประตู ๔ ทิศ โดยเป็นประตูหลอก ๓ ด้าน ส่วนทางทิศตะวันออกเป็นประตูทางเข้า ภายในห้องครรภคฤหะมีชิ้นส่วนของบันแถลง ๖ ชิ้น มีลาย ๔ ชิ้น และไม่มีลาย ๒ ชิ้น บริเวณโดยรอบปรางค์มีหินศิลาแลงหล่นกระจัดกระจาย และมีบางส่วนทางด้านทิศใต้มีการเรียงกันคล้ายเป็นเขตกำแพง นอกจากนี้ยังพบแท่นประกิษฐานรูปเคารพ ๑ ชิ้น ส่วนทางด้านทิศเหนือของปรางค์มีสระน้ำโบราณ ๑ สระ ปัจจุบันได้เสริมปูนรอบสระ
กู่บ้านกู่ หรือปรางค์บ้านกู่ เป็นโบราณสถานมีลักษณะเป็นปรางค์ขอมก่อด้วยอิฐ ตัว มีซุ้มประตู ๔ ทิศ โดยเป็นประตูหลอก ๓ ด้าน ส่วนทางทิศตะวันออกเป็นประตูทางเข้า ภายในห้องครรภคฤหะมีชิ้นส่วนบันแถลง ๖ ชิ้น ซึ่งเมื่อก่อนพบ ๓ ชิ้น แต่ปัจจุบันชาวบ้านนำกลับมาคืนอีก ๓ ชิ้น ลักษณะของชิ้นส่วนบันแถลง ๔ ชิ้น มีลวดลายรูปเคารพ อีก ๒ ชิ้นไม่มีลวดลาย ปัจจุบันทางวัดได้จัดเครื่องบูชาไว้ด้านในสำหรับให้คนเข้าไปสักการบูชา บริเวณโดยรอบตัวปรางค์มีหินศิลาแลงกระจัดกระจาย และมีบางส่วนทางด้านทิศใต้มีการเรียงตัวคล้ายเป็นเขตกำแพง นอกจากนี้ยังมีฐานรูปเคารพ ๑ ชิ้น และมีใบเสมาทรายศิลปะทวารวดี ๑ ชิ้น ด้านหน้าตัวปรางค์ได้มีการราดปูนปูพื้นเป็นทางเดิน ซึ่งทางวัดได้จัดทำขึ้นภายหลัง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้สร้างศาลเจ้าที่ใกล้กับปรางค์ สระน้ำโบราณซึ่งเคยมี ๒ แห่งอยู่ทางทิศเหนือของตัวปรางค์ปัจจุบันเหลือแห่งเดียวและมีการฉาบปูนขอบสระ ส่วนอีกแห่งหนึ่งถูกถมเพื่อสร้างห้องครัวของวัด

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม