ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : โบสถ์ใหม่ที่ได้มีการบูรณะสร้างครอบโบสถ์หลังเก่าไว้

ชื่อแหล่ง

วัดกลาง (วัดบ้านตูม)

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน ตูม ตำบล สำโรง อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

ปัจจุบันวัดกลางได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดบ้านตูม” ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ภายในบริเวณวัดมีการขุดลอกสระนำดินมาถมที่ดินบริเวณวัดให้สูงขึ้น มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านตูมขึ้นบริเวณหน้าศาลาการเปรียญวัด ในบริเวณวัดมีศาลาการเปรียญ โบสถ์หลังใหม่ (กำลังก่อสร้าง) มีกุฏิพระ และห้องน้ำสร้างใหม่
ปัจจุบันวัดบ้านตูมมีการสร้างโบสถ์หลังใหม่คร่อมทับโบสถ์หลังเดิมไว้เพื่อรักษาสภาพเดิมของโบสถ์ (กำลังก่อสร้าง) เพื่อใช้ในการประกอบสังฆกรรม การบูรณะทั้งหมดภายในวัดเพื่อรักษาโบราณวัตถุ โบราณสถาน ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม