ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : โบสถ์วัดโนนเจดีย์

ชื่อแหล่ง

โบสถ์บ้านไฟไหม้ (วัดโนนเจดีย์)

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน โนนเจดีย์ ตำบล บัลลังก์ อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

ไม่ปรากฏพบอาคารปรางค์หรือปราสาทหินแบบขอม พบเพียงแต่ศิลาแลงและหินทรายซึ่งเป็นชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังมีการสร้างโบสถ์หลังใหม่ทับบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ส่วนแท่นประดิษฐานรูปเคารพและชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมถูกย้ายไปตั้งไว้บริเวณใต้ต้นโพธิ์ภายในวัดจากจุดที่ตั้งโบราณสถานเดิม
แหล่งโบราณคดีโบสถ์บ้านไฟไหม้ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโนนเจดีย์ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ ตำบลบัลลังก์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันไม่หลงเหลือสภาพโบราณสถานอีกแล้ว เนื่องจากมีการสร้างโบสถ์หลังใหม่ทับบริเวณซากปรางค์หรือปราสาทหินแบบขอมเก่า อีกทั้งโบราณสถานยังถูกแทรกเตอร์ไถเกรดรวมเป็นกองหินอยู่ใกล้กับจุดเดิม แท่นประดิษฐานรูปเคารพและชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมถูกเคลื่อนย้ายจากจุดที่ตั้งโบราณสถานเดิม

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม