ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ด้านทิศเหนือของกู่ศิลา

ชื่อแหล่ง

กู่ศิลา

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน กู่ศิลาขันธ์ ตำบล หลุ่งประดู่ อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา
ได้เคยพบซากโบราณสถานสมัยลพบุรี (ปราสาทหิน) หลายแห่งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับเมืองโบราณ

สภาพในปัจจุบันปราสาทกู่ศิลา พบว่าทางด้านทิศตะวันตกหินที่ใช้สร้างปราสาทพังทลายลงมากองกระจัดกระจาย เหลือแต่ซากปักหักพัง ส่วนทางด้านทิศตะวันออกยังคงพอเห็นการเรียงตัวของโบราณสถานได้บ้าง กล่าวคือ มีหินเรียงซ้อนกันมีลักษณะเป็นรูปร่างของกำแพง ทางด้านทิศเหนือยังเหลือเค้าโครงของลักษณะปราสาทอยู่คือผนังแนวปราสาทยังเห็นได้ชัดเจน และมีการสร้างเป็นบันไดทางขึ้นที่กรรมฐานของพระภิกษุ โดยเทปูนซีเมนต์กับซากโบราณสถานเดิม แต่ถูกทางกรมศิลปากรสั่งให้รื้อถอนออก เนื่องจากเป็นการรุกล้ำเขตโบราณสถานของกรมศิลปากร จนเหลือเพียงซากของปูนซีเมนต์ และทางด้านทิศใต้ พบการพังทลายของหินที่สร้างปราสาทจนมีลักษณะเป็นเหมือนเนินหิน อีกทั้งยังมีต้นไม้ยืนต้นทั้งขนาดใหญ่เล็กแทรกตัวขึ้นจนทำให้โบราณสถานพังทลาย
กู่ศิลา ตั้งอยู่ที่บ้านกู่ศิลาขันธ์ อยู่บริเวณวัดบ้านกู่ศิลาขันธ์ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เป็นซากปราสาทหินทรายแดง กู่ศิลา เป็นโบราณสถานขอมที่มีลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่ มีสภาพถูกทิ้งร้างและทรุดโทรมลงอย่างมาก และไม่ได้รับการบูรณะและการดูแลรักษา กู่ศิลาเป็นแหล่งโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบ้านใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและให้ความศรัทธาชาวบ้านเชื่อว่า ปราสาทกู่ศิลาเป็นที่สถิตของ “พ่อขุนหาญ” ซึ่งชาวบ้านถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน ชาวบ้านละแวกนี้ได้มีการบนบานศาลกล่าวเพื่อขอในสิ่งที่ปรารถนาอยู่เรื่อยๆ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังมีต้นไม้ยืนต้นทั้งขนาดใหญ่เล็กแทรกตัวขึ้นจนทำให้โบราณสถานพังทลาย

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม