ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ปรางค์บ้านปรางค์มีลักษณะเป็นศาสนสถานขอม ก่อด้วยศิลาแลงเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ก้อนศิลาแลงเกลื่อนกระจายอยู่ทั่วบริเวณฐานกรมศิลปากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของปรางค์บ้านปรางค์ จึงได้มี

ชื่อแหล่ง

ปรางค์บ้านปรางค์

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน ปรางค์ ตำบล หินดาด อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

ปรางค์บ้านปรางค์มีลักษณะเป็นศาสนสถานขอม ก่อด้วยศิลาแลงเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ก้อนศิลาแลงเกลื่อนกระจายอยู่ทั่วบริเวณฐานกรมศิลปากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของปรางค์บ้านปรางค์ จึงได้มีการดำเนินการขุดค้น ขุดแต่งปรางค์บ้านปรางค์ขึ้น ใน พ.ศ. ๒๕๔๕ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับการบูรณะวิธีการอนัสติโรซิส ให้อยู่ในสภาพที่เกือบจะสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีการปรับสภาพพื้นที่โดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ปรางค์บ้านปรางค์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง เป็นโบราณสถานขอมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เรียกว่า อโรคยาศาลา ก่อด้วยศิลาแลงเป็นรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งก่อนที่จะมีการขุดแต่งและบูรณะ ปรางค์บ้านปรางค์มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก จนในปีพ.ศ.๒๕๔๕และปีพ.ศ. ๒๕๔๗ กรมศิลปากรได้เข้ามาดูแล และปรับปรุงภูมิทัศน์ และจากการขุดค้น ขุดแต่งนี้ พบโบราณวัตถุต่างๆ เช่น พระพุทธรูป เทวรูป รูปเคารพ ภาชนะดินเผาแบบต่างๆ ซึ่งกรมศิลปากรได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย และโบราณวัตถุส่วนหนึ่งเก็บรักษาไว้ที่วัดนันทวัน ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง ปัจจุบันโบราณสถานมีลักษณะที่เกือบจะสมบูรณ์ดังเดิม อีกทั้งยังมีการปรับสภาพพื้นที่โดยรอบให้เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม