ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านกงรถ

ชื่อแหล่ง

บ้านกงรถ

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


ชื่อหมู่บ้าน กงรถ ตำบล กงรถอำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

บริเวณเชิงเทินโบราณสถานบ้านกงรถ ในปัจจุบันสำนักสงฆ์ได้ทำการรื้อถอนและย้ายออกจากพื้นที่ตามคำสั่งของกรมศิลปากร แต่ก็ยังเหลือส่วนพื้นปูนที่เคยเป็นศาลา และพระพุทธรูปที่ชาวบ้านนำมาประดิษฐานไว้ แต่ก็ทรุดโทรมลงไปมากเพราะขาดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เหลือเพียงเศษอิฐที่เคยเป็นฐานของสถูปสมัยทวารวดี ในส่วนที่เป็นคูคันดินนั้น ปัจจุบันเหลือเพียงบางส่วน เพราะอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านจึงมีการบุกรุกเรื่อยมา
เมืองบ้านกงรถ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี มีคูน้ำคันดินและเชิงเทินโบราณสถานก่อด้วยอิฐ บ้านกงรถมีลักษณะการสร้างเมืองแบบเมืองซ้อน ซึ่งเดิมมีรูปแบบสี่เหลี่ยมเกือบกลม ต่อมามีการขยายเมืองออกไปทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หลักฐานโบราณสถานนี้แสดงให้เห็นว่าบริเวณบ้านกงรถได้มีการตั้งถิ่นฐานและการอยู่อาศัยมาอย่างยาวนานต่อเนื่องมาสมัยลพบุรีจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันโบราณสถานบ้านกงรถและคูน้ำคันดินมีสภาพถูกทิ้งร้างและทรุดโทรมลงอย่างมาก อีกทั้งยังไม่ได้รับการบูรณะและการดูแลรักษา หลงเหลือเพียงหลักฐานที่เป็นร่องรอยของเชิงเทินโบราณสถานก่อด้วยอิฐเท่านั้น

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม