ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของคูเมือง เมืองพลับพลา

ชื่อแหล่ง

เมืองพลับพลา

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน เมืองพลับพลา ตำบล พลับพลา อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา
เนื่องจากทางวัดพลับพลาทองได้มีการบูรณะโบราณสถาน และ โบราณวัตถุทั้งหมดจึงไม่ได้ทำแผนผังเดิมไว้

เมืองพลับพลา เป็นเมืองโบราณที่มีลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่ มีคูน้ำคันดินรูปวงกลมล้อมรอบ ๓ ชั้น บริเวณภายในเมืองเป็นที่ตั้งของโบราณสถานก่อด้วยอิฐแต่ปัจจุบันถูกทับซ้อนด้วยวิหารของวัดพลับพลาทอง หลงเหลือเพียงพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าเดิมอยู่ในบริเวณดังกล่าวนี้ โดยพระพุทธรูปบางองค์ได้รับการซ่อมแซมโดยการปั้นครอบทับขึ้นมาใหม่ ในส่วนของคูน้ำคันดินนั้น ชาวบ้านใช้พื้นที่ในการทำการเกษตร และมีการขุดบ่อเพิ่มเติมในบริเวณของคูแนวกำแพง จึงทำให้แนวกำแพงดินมีการขาดหายบางส่วน อีกทั้งยังมีการตั้งศาลตาปู่ในบริเวณแนวคูน้ำคันดินอีกด้วยอีกทั้งยังใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรการทำการเกษตรของคนในหมู่บ้าน
แหล่งโบราณสถานเมืองพลับพลาเป็นชุมชนที่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบ ๓ ชั้น แต่ปัจจุบันเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและตั้งบ้านเรือนของราษฎร ภายในวัดมีโบราณสถานก่อด้วยอิฐที่อยู่ภายในเมืองพลับพลาปัจจุบันถูกทับซ้อนด้วยวิหารของวัดพลับพลาทอง รวมถึงพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าเดิมอยู่ในบริเวณดังกล่าวนี้ พระพุทธรูปบางองค์ได้รับการซ่อมแซมโดยการปั้นครอบทับขึ้นมาใหม่ นอกจากนี้ในบริเวณเมืองพลับพลาไม่มีการปรับสภาพพื้นที่โดยรอบให้เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม