ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ด้านทิศตะวันตกของปรางค์ประธาน ปรางค์บ้านปรางค์

ชื่อแหล่ง

สถานที่50ปรางค์บ้านปรางค์

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน ปรางค์นคร ตำบล บ้านปรางค์อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

ปัจจุบันปรางค์องค์นี้อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมพังทลายส่วนบนพังทลาย แต่ในปัจจุบันกรมศิลปากรได้ให้งบประมาณอยู่ในขั้นตอนการบูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์เดิมมีการขุดลอกสระน้ำทั้งสองฝั่ง เพื่อปรับสภาพพื้นที่โดยรอบให้เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์และโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง อีกทั้งยังปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะแก่การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ปรางค์บ้านปราง ตั้งอยู่ภายในเขตของโรงเรียนบ้านปรางค์ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเป็นปราสาทขอมขนาดใหญ่ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีบารายหรือสระน้ำจำนวน ๒ สระ เกือบรอบโบราณสถาน ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ทำการบูรณะให้โบราณสถานมีลักษณะที่เกือบจะสมบูรณ์ดังเดิม อีกทั้งยังมีการปรับสภาพพื้นที่โดยรอบให้เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์และโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง และการปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะแก่การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม