ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ฐานปรางค์เก่าที่หลงเหลืออยู่ วัดหัวสระปรางค์เก่าคณาราม

ชื่อแหล่ง

ปราสาทหัวสระ (วัดหัวสระปรางค์เก่าคณาราม)

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน ปรางค์เก่า ตำบล กุดน้อย อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

ปราสาทหัวสระ ตั้งอยู่ภายในวัดหัวสระปรางค์เก่าคณาราม มีร่องรอยของแนวศิลาแลงที่ก่อเรียงให้มีลักษณะเป็นฐานปรางค์ มีร่องรอยของบันไดทางขึ้นทำด้วยหินทรายอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ๓ ทาง ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นบันไดทางขึ้นปรางค์ ๓ องค์ อีกทั้งยังมีสระน้ำรูปตัวยู (U) ล้อมรอบเนินศาสนสถาน ปัจจุบันวัดใช้เป็นลานประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมของทางวัด แต่ไม่ได้รับความสนใจในฐานะแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งโบราณคดี
ปราสาทหัวสระ ตั้งอยู่ภายในวัดหัวสระปรางค์เก่าคณาราม หมู่ที่ ๑๓ บ้านปรางค์เก่า ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา องค์ประกอบของโบราณสถาน ประกอบด้วย ๑) ปรางค์ เป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณ บนเนินดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนหลังนี้ ปัจจุบันอยู่ในสภาพพังทลายเหลือเพียงฐานศิลาแลงที่มีร่องรอยของบันไดทางขึ้นทำด้วยหินทรายอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ๓ ทาง จึงน่าจะเป็นบันไดทางขึ้นของปรางค์ ๓ ปรางค์ ที่ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน ๒) สระน้ำ เป็นสระน้ำรูปตัวยูล้อมรอบเนินศาสนสถาน เว้นทางด้านทิศตะวันออกเป็นทางเข้าออกจากการศึกษาโดยนักโบราณคดีสันนิฐานว่ามีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๘ รวมถึงมีการสร้างศาลและศาลาอยู่บริเวณกลางเนินดิน ซึ่งในศาลามีประพุทธรูปประดิฐสถานอยู่ สระน้ำที่เป็นรูปตัวยูล้อมรอบเนินศาสนสถาน เว้นทางด้านทิศตะวันออกเหลืออยู่เพียงทางทิศเหนือที่ยังหลงเหลือสระน้ำและมีศาลาทอดยาวจากเนินศาสนสถานลงไปในสระน้ำ ปัจจุบันปราสาทหัวสระ วัดหัวสระปรางค์เก่าคณาราม ใช้เป็นลานประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมของทางวัด แต่ไม่ได้รับความสนใจในฐานะแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งโบราณคดี

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม