ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : วัดสีคิ้ว

ชื่อแหล่ง

วัดสีคิ้ว

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน สีคิ้ว ตำบล สีคิ้ว อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

ซากฐานโบสถ์ก่อด้วยอิฐขนาดยาวประมาณ ๑๐ ศอก ปัจจุบันไม่มีร่องรอยของซากโบราณสถานเหลืออยู่เลย เนื่องจากบริเวณนั้นทางวัดได้สร้างศาลาธรรมสังเวชทับไปแล้ว
วัดใหญ่สีคิ้ว ตั้งอยู่ที่อำเภอ สีคิ้วนครราชสีมาปัจจุบันวัดสีคิ้วเป็นวัดประจำอำเภอสีคิ้ว ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านสีคิ้ว มีสภาพเป็นวัดขนาดใหญ่ มีการสร้างศาลาธรรมสังเวชขึ้นมาไว้ในบริเวณวัด เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาปัจจุบันมีการสร้างโบสถ์หลังใหม่ขนาดใหญ่ ข้าง ๆ ศาลาธรรมสังเวช ถึงสองหลัง ซึ่งมีศาลาธรรมสังเวชที่สร้างด้วยความคงทนแข็งแรงทับซากฐานโบสถ์ก่อด้วยอิฐ จึงไม่มีร่องรอยของซากโบราณสถานเหลืออยู่เลย

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม