ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : โบสถ์หลังใหม่ วัดลาดบัวขาว

ชื่อแหล่ง

วัดสิงห์ (ลาดบัวขาว)

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน ลาดบัวขาว ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

ไม่พบร่องรอยของโบราณสถานซึ่งเป็นฐานโบสถ์ก่อด้วยอิฐ

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม