ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ปัจจุบันโบราณสถานแห่งนี้มีสภาพทรุดโทรม ไม่หลงเหลือสภาพเป็นโบราณสถาน พบเพียงเศษหินบริเวณโดยรอบเท่านั้น บริเวณโดยรอบเป็นป่ารกร้างและไร่สำหรับปลูกมันสำปะหลัง บริเวณโบราณสถานเดิมพบเป็นเนินดินที่มีหินทั้งข

ชื่อแหล่ง

เมืองเพ็ด

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน - ตำบล หนองพลวง อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา
ปัจจุบันค้นหาไม่พบ

สำรวจเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่พบแหล่งโบราณสถาน

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม