ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ปรางค์ (ปราสาทเขมร) ก่อด้วยอิฐ

ชื่อแหล่ง

วัดปรางค์ (วัดกลาง) หรือ วัดปรางค์ทอง

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน พุทรา ตำบล พุทรา อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา
เปลี่ยนชื่อตำบลพุทรา เป็น ตำบลพุดซา

องค์ปรางค์และสภาพแวดล้อมรอบองค์ปรางค์ทองได้มีการขุดลอกเนินดินบริเวณรอบด้านไปถมสระน้ำข้างวัด ทำให้เนินดินที่เคยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานหายไป เหลือเพียงตัวปรางค์เพียงองค์เดียว และยังมีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบองค์ปรางค์ เพื่อให้มีความสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวและสถานที่ศึกษาความด้านโบราณคดี
วัดปรางค์ทอง เป็นพระปรางค์เก่าแบบเขมร หรือ ขอม ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ ๑๐ กิโลเมตร โดยตัวปรางค์นั้นอยู่ในลักษณะค่อนข้างเอียงทำให้เสี่ยงต่อการพังลงมา ปัจจุบันวัดปรางค์ทองใช้เป็นที่ศึกษาความรู้องชุมชนและโรงเรียนเพื่อใช้เป็นสถานศึกษาศิลปะแบบเขมร และบริเวณโดยรอบขององค์ปรางค์ได้มีการปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้มีความสวยงามและสะดวกแก่การศึกษา โบราณสถานแห่งนี้จึงควรที่จะอนุรักษ์ไว้เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของศิลปะเขมรที่อยู่ในชุมชนของตนเองและเห็นคุณค่าของการศึกษาศิลปะแบบเขมรในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม