ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ด้านทิศตะวันออกของวัดฝาง (ร้าง) ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อแหล่ง

วัดฝาง (ร้าง)

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน พุทรา ตำบล พุทรา อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา
๑. ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพุดซาพิทยาคม ๒. เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจาก บ้านพุทรา เป็นบ้านพุดซา ๓. เปลี่ยนชื่อตำบล จาก ตำบลพุทรา เป็น ตำบลพุดซา ๔. ไม่พบประวัติการศึกษา (รายงานการขุดค้นและขุดแต่ง)

วัดฝาง (วัดร้าง) ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนพุดซาพิทยาคม อยู่ตรงกลางระหว่างอาคารเรียนสองหลัง อาคารเรียนหนึ่งอยู่ฝั่งทิศเหนือ และอาคารเรียนหนึ่งอยู่ฝั่งทิศใต้ ปัจจุบันวัดฝาง (ร้าง )ถูกปรับเนินดินลง แล้วก่อสร้างทับด้วยลานซีเมนต์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้พุทธศาสนาของโรงเรียนพุดซาพิทยาคม จนไม่เหลือสภาพเนินดินเดิมให้พบเห็น และหมดสภาพของการเป็นแหล่งโบราณคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่เพียงก้อนศิลาแลงและศิลาทรายจำนวน ๑๖ ก้อน วางทิ้งไว้ทางฝั่งทิศเหนือของลานซีเมนต์เท่านั้น
วัดฝาง (วัดร้าง) ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนพุดซาพิทยาคมตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตรงกลางระหว่างอาคารเรียน ๒ อาคาร อยู่ตรงกลางระหว่างอาคารเรียน ๒ อาคาร อาคารเรียนหนึ่งอยู่ฝั่งทิศเหนือ และอาคารเรียนหนึ่งอยู่ฝั่งทิศใต้ ปัจจุบันวัดฝาง (วัดร้าง) ไม่ถูกให้ความสำคัญ ไม่ได้จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและไม่พบชิ้นส่วนพระพุทธรูป ทั้งยังถูกก่อสร้างทับด้วยลานซีเมนต์ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ พุทธศาสนา ของโรงเรียนพุดซาพิทยาคม จนไม่เหลือสภาพเดิมคงเหลือเพียงศิลาทราย ซึ่งสันนิฐานว่าเป็นชิ้นส่วนของมุมอาคารและกองศิลาแลง ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนใดของอาคาร แต่สันนิษฐานว่าเป็นส่วนฐานรากของอาคารเท่านั้น

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม