ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม นครราชสีมา

Close

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่
รายละเอียดภาพ : ด้านทิศตะวันออกของตัวปราสาทสระหิน

ชื่อแหล่ง

ปราสาทสระหิน

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


หมู่บ้าน ตะคุ ตำบล ตะคุ อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

ปราสาทสระหินปัจจุบันถูกขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ แต่มีการถือครองโฉนดที่ดินร่วมกันกับเจ้าของที่ โดยทางกรมศิลปากรได้ออกโฉนดที่ดินทับซ้อนกัน และให้สิทธิ์ เจ้าของที่ดินแต่เดิมสามารถปลูกพืชได้เพื่อใช้ในการทำมาหากินแต่ห้ามปลูกไม้ยืนต้น สิ่งปลูกสร้างถาวร และห้ามทำลาย เคลื่อนย้าย หรือกระทำการอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและเปลี่ยนสภาพของปราสาทสระหิน ในปัจจุบันมีการถมดินคั่นกลางแบ่งสระออกเป็น ๖สระจากแต่เดิม จำนวน ๒ สระ เพื่อใช้เป็นคันคูเดินข้ามสระ มีการปลูกพืชสวน เช่น กล้วย มะม่วง ชาวบ้านหรือเจ้าของที่มีส่วนช่วยในการดูแลความสะอาดของพื้นที่บริเวณปราสาทด้วย
ปราสาทสระหิน ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้านตะคุ เป็นโบราณสถานที่มีลักษณะเป็นปรางค์ขอมซึ่งปัจจุบันหลงเหลือแต่เพียงซากสถาปัตยกรรม ฐานเป็นศิลาแลงและก่อเป็นปรางค์ด้วยอิฐมีกรอบประตูหรือโคปุระที่ทำด้วยหินทรายโบราณสถานแห่งนี้มีปรางค์ตรงกลางเป็นแบบปรางค์เดี่ยวสร้างด้วยหินทรายที่มีลวดลายบางชิ้นได้ถูกขนมาทิ้งไว้ที่บริเวณวัดตะคุซึ่งอยู่ใกล้ๆ ในอดีตมีสระน้ำโบราณหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า สระบัว ยาว ๒ สระ ที่ขนาบข้างด้านทิศเหนือและทิศใต้วางตัวเป็นแนวที่แสดงเขตของปราสาทสระหิน แต่ในปัจจุบันมีการถมดินคั่นกลางสระแบ่งสระออกเป็น ๖ สระ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร พื้นที่โดยรวมของบริเวณโบราณสถาน ประมาณ ๘ ไร่

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม