Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

กลางเดิ่นเรือนโคราช ครั้งที่ 6 ตอน "ชวนเด็กน้อย..มาเบิ่งโคม

 

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2562

                ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้กรอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันแห่งการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังมีนโยบายในด้านการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาที่สามารถนำไปสู่การบริการวิชาการทางสังคมและสร้างความยั่งยืนให้ท้องถิ่นและเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

 

                ดังนั้นเพื่อให้การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษาลูกจ้างประจำพนักงานราชการและพนักงานในอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้กำหนดขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หมายเหตุ
--- สามารถยื่นเสนอขอทุนได้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร 044-009009- ต่อ 1011
   

ขอเชิญวิพากษ์แฟนยุทธศาตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2562-2565

ขอเชิญประชาคมราชภัฎนครราชสีมา วิพากษ์แฟนยุทธศาตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2562-2565
ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ในมิติศิลปะและวัฒนธรรม... วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคมนี้ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

193067

ไอพีเครื่องคุณ 54.205.211.87
Server Time: 2019-01-23 22:02:46

Login Form