การประชุมเพื่อวิพากษ์ร่างคู่มือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

หมวด: ข่าวกิจกรรม
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2559 11:29
ฮิต: 688

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์ร่างคู่มือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในฐานที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรมการท่องเที่ยว โดยมี ดร.ณัฏฐินี ทองดี เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการ โดยการประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร