Main Menu

Login Form

ค่ายพัฒนาจิตเพื่อยกระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร รุ่นที่ 1

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาจิตเพื่อยกระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเพื่อก่อให้เกิดความรัก และสามัคคี บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยการดำเนินการในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น จำนวน ๓๗ คน

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค