ขอเชิญร่วม กิจกรรม "ตักบาตรวันพุธ" ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน
เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรม "ตักบาตรวันพุธ"  ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในวันพุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไปและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในทุกวันพุธ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

 

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!