ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ.. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์
เนื่องในโอกาสเข้ารับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวาระที่ ๒
.
(ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐)

www.koratculture.com, Powered by Joomla!