วันแห่งเกียรติยศ 2560 “สานสายใย ร้อยใจผูกพัน”

วันแห่งเกียรติยศ 2560 
“สานสายใย ร้อยใจผูกพัน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “สานสายใย ร้อยใจผูกพัน” ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 18.00-22.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ซึ่งในปีนี้
มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ตั้งประเสริฐ และ ดร. กัณชลิดา จงอุตส่าห์ โดยกำหนดการ มีดังนี้
เวลา 18.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
เวลา 18.30 น. ผู้เกษียณอายุราชการพร้อมกันที่มุมรับแขกและรับมอบของที่ระลึก
เวลา 18.50 น. การแสดงต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการ


เข้าสู่บริเวณงาน
เวลา 19.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
เวลา 19.20 น. ชมวีดีทัศน์ประวัติและผลงานผู้เกษียณ
อายุราชการ
เวลา 19.30 น. การแสดงกตเวทิตาจิต ชุดที่ 1
เวลา 19.35 น. แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภายนอก 
มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
เวลา 20.00 น. ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก
เวลา 20.10 น. การแสดงกตเวทิตาจิต ชุดที่ 2
เวลา 20.20 น. ดนตรีบรรเลง โดย นักศึกษาหนักสูตรดนตรี
ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถส่งรายชื่อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเลขานุการและประชุม สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1502, 9202 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

www.koratculture.com, Powered by Joomla!