ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ.. คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งทางการบริหาร

1) ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ในวาระที่ ๒).
2) อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3) ดร.ณัฏฐินี ทองดี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการศิลปวัฒนธรรม
4) อาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
5) ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

(ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

www.koratculture.com, Powered by Joomla!